Projekt Psykbussen i samvärkan 2021


Psykbussen kom lastad med information, kunskap, hopp och möjligheter

Bakgrund och varför Psykbussen behövs 
I uppstarten av (H)järnkollskampanjen 2009 i Skåne arbetade några Attitydambassadörer fram Psykbussen. Syftet var att närma sig allmänheten och sprida information och kunskap, minska fördomarna och förändra attityderna kring psykisk ohälsa. Hösten 2018 deltog Maria Samuelsson vid SoPacts acceleratorprogram vid Socialhögskolan Lund/Helsingborg och projekterade Psykbussen.
Arbetet redovisades på Röda Kvarn i Helsingborg 12 december 2018.

Konkreta anledningar som svar på varför Psykbussen ska rulla vidare:
· Medmänniskor behövs
· Utanförskapet ökar
· Information hittas inte
· Ge information i förebyggande syfte
· Minska fördomar kring psykiska sjukdomar
· Mötesplats där man öppet kan samtala om psykisk ohälsa och få råd
· Människor behöver få hopp om återhämtning genom egenerfarnas (brukares, patienters, anhörigas) erfarenheter

Psykbussen vill främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, dvs genom att förmedla information och förebygga psykiska problem behövs mindre medel till vård och rehabilitering.

Tillsammans kan vi ta vara på etablerade samarbeten på alla nivåer; mellan brukarorganisationer, kommun, region, behandlare och privatpersoner.

Genom att samverka med Psykiatrin vill vi uppmuntra dem att synas på andra arenor än just i vårdsammanhang.

Psykbussen planerar att närvara 2021 i följande kommuner
● Trelleborg
● Landskrona
● Klippan
● Kristianstad
● Tomelilla

Målen med projektet Psykbussen i samvärkan är att:
● Tillgängliggöra information om funktionsnedsättningen psykisk ohälsa och på så vis minska stigma och självstigma.
● Utveckla våra respektive föreningars verksamheter på ett kreativt och coronasäkert sätt. För RSMH Skåne och Föreningen SamVärket innebär Psykbussen ett nytt arbetssätt för den uppsökande verksamheten.
Detta ger uppmärksamhet för de lokala föreningarna på respektive ort.
Deltagandet på Psykbussen kommer även ge möjlighet till ökat samarbete mellan de olika lokalföreningarna.
● Större möjlighet för medborgarna till opretentiösa möten. Kontaktytor och samtal gör det möjligt att hjälpa och stötta innan man blir svårt sjuk och på så vis söka vård vilket leder till tidigare insatser och minskade vårdbehov och mindre användning av tvångsmedel.
● Stärka samarbete med vården och brukarföreningar genom att vi arbetar tillsammans.

Samarbetsparternas roller
Projektet ägs av RSMH Skåne. RSMH Skåne har etablerade föreningar och kontakter i hela Skåne och har också ansvar för BISAM-funktionen i Lund. RSMH Skånes roll är att ansvara för budget och arbetsleda de två samordnartjänsterna. Föreningen Samvärket, är i sin tur en nybildad förening där styrelsen har erfarenhet av att ha organiserat och deltagit på Psykbussen på Kiviks Marknad 2019.

De två samordnartjänsterna omfattar totalt 280 timmar. Samordnartjänsterna fördelas lika mellan RSMH Skåne och Föreningen SamVärket. Under turnén deltar dessa två samordnare på respektive ort.

Övriga samarbetsparter ombord på Psykbussen
För respektive kommun önskas nedan profession
● Personligt ombud
● Anhörigkonsulent
● Arbetsterapeut
Från Region/Psykiatri Skåne/kommunerna önskas nedan profession
● Anhörigombud
● Arbetsterapeut
● Inflytandeombud
● Kuratorer / samtalsledare

Föreningar
● RSMH Skånes lokalföreningar
● Högst tre av följande föreningar kring psykisk ohälsa:
○ Attention
○ Autism- och Aspergerförbundet
○ Hjärnkoll
○ IFS
○ IFP
○ Libra
○ Länkarna
○ OCD
○ ÅSS

Genomförande
En av våra framgångsfaktorer är att insatsen är coronasäker eftersom den är utomhus och det finns goda möjligheter att hålla avstånd. Tidigare tre nämnda från Föreningen Samvärket var som sagt engagerade och deltog på Psykbussen på Kiviks Marknad. Då planerades aktiviteten gemensamt med de parter som även nu är tänkta att delta på Psykbussen, dvs föreningar, brukare, personal, personligt ombud, anhörigkonsulenter, arbetsterapeut osv från socialpsykiatrin och kommunerna.
2019 var involverade kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad genom lokal samverkansöverenskommelse.

Vi tror att vi har verktygen att utföra detta arbete tillsammans eftersom vi själva är en del av målgruppen men vi samlar också kompetenser från olika verksamheter och också inom inom flera olika områden som: informationsspridning, aktivitetssamordning, verksamhetsutveckling,
opinionsbildning och projektledning.

Informationsspridning och marknadsföring
Projektet kommer att använda befintlig websida www.psykbussen.se och RSMH Skånes, Föreningen SamVärkets och BISAMs Facebooksidor, Instagram, bloggar och nyhetsbrev.
Vi kommer också att kontakta lokaltidningar i samband med att vi besöker de olika orterna.

Tidsplan
År 1
Maj: Samordnarna planerar 10 tim / vecka = 80 timmar av totala 280
Juni – Oktober: Psykbussen turnerar i Skåne – en ort/kommun per månad
November: Utvärdering

År 2
Januari-April:
Förslag på arbetsmetod/organisation arbetas fram
Förankring och information.
Maj – November: Psykbussen turnerar i Skåne
December:
Utvärdering
Planering för år 3 och stadigvarande verksamhet

År 3
Psykbussen engageras av verksamheter och har hållplatser likt Blodbussen, Bokbussen osv